Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Działalność naukowa

Działalność naukowa Laboratorium Ochrony Roślin dotyczy badań wpływu środków ochrony roślin oraz integrowanych metod ochrony na procesy biochemiczne i fizjologiczne w roślinach uprawnych. Doświadczenia prowadzone są w komorach fitotronowych w warunkach kontrolowanych oraz w systemie wazonowym i polowym. W Laboratorium wykonuje się także badania skuteczności ochrony chemicznej i integrowanej metodą real time PCR. Badane związki oznaczane są metodami spektrofotometrycznymi oraz chromatograficznymi.

Zakres oznaczanych związków obejmuje:

 • barwniki fotosyntetyczne
 • węglowodany całkowite i złożone
 • białko
 • polifenole
 • wybrane enzymy metaboliczne
 • enzymy sygnalizacji oksydacyjnej i nieenzymatyczne antyoksydanty

 

Wybrane publikacje związane z działalnością Laboratorium:

 1. Iwaniuk P., Łuniewski S., Kaczyński P., Łozowicka B., 2023. The Influence of Humic Acids and Nitrophenols on Metabolic Compounds and Pesticide Behavior in Wheat under Biotic Stress. Agronomy, 13, 1378 (IF 3,949; MEiN 100 pkt)
 2. Iwaniuk, P., Kaczyński, P., Pietkun, M., Łozowicka, B., 2022. Evaluation of titanium and silicon role in mitigation of fungicides toxicity in wheat expressed at the level of biochemical and antioxidant profile. Chemosphere, 308, 136284 (IF 8,943; MEiN 140 pkt)
 3. Iwaniuk, P., Borusiewicz, A., Łozowicka, B., 2022. Fluazinam and its mixtures induce diversified changes of crucial biochemical and antioxidant profile in leafy vegetable. Scientia Horticulturae, 298, 110988 (IF 3,464; MEiN 140 pkt.)
 4. Iwaniuk P., Łozowicka B. 2022. Biochemical compounds and stress markers in lettuce upon exposure to pathogenic Botrytis cinerea and fungicides inhibiting oxidative phosphorylation. Planta, 255, 61 (IF 4,116; MEiN 100 pkt)
 5. Iwaniuk, P., Konecki, R., Kaczyński, P., Rysbekova, A., Łozowicka, B., 2022. Influence of seven levels of chemical/biostimulator protection on amino acid profile and yield traits in wheat. The Crop Journal (IF 4,407; MEiN 140 pkt)
 6. Łozowicka, B., Iwaniuk, P., Konecki, R., Kaczyński P., Kuldybayev N., Dutbayev Y., 2022. Impact of Diversified Chemical and Biostimulator Protection on Yield, Health Status, Mycotoxin Level and Economic Profitability in Spring Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivation. Agronomy, 12, 258 (IF 3,417; MEiN 100 pkt)
 7. Kuldybayev, N., Dutbayev, Y., Łozowicka, B., Iwaniuk P., Slyamova A., Tsygankov V. 2021. Effects of Root Rot in Soybean Cultivars with Diverse Susceptibility to the Disease on Plant Physiology, Yield, Amino Acids and Mycotoxins Profile in Climatic Conditions of Kazakhstan. Online Journal of Biological Sciences, 21, 312-321 (MEiN 20 pkt)
 8. Iwaniuk, P., Łozowicka, B., Kaczyński, P., Konecki, R., 2021. Multifactorial wheat response under Fusarium culmorum, herbicidal, fungicidal and biostimulator treatments on the biochemical and mycotoxins status of wheat. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 20, 443-453 (IF 3,5; MEiN 100 pkt)
 9. Li, A., Derkho, M., Tuyakova, R., Iwaniuk, P., Łozowicka, B., 2020. Impact of DDT residues in feed on thyroid gland and liver secretory activity of Aberdeen-Angus cattle depending on cattle age and sex. Journal of Animal and Feed Sciences. 29, 306–315. https://doi.org/10.22358/jafs/128209/2020.
 10. Łozowicka, B., Kaczyński, P., Iwaniuk, P., 2021. Analysis of 22 free amino acids in honey from Eastern Europe and Central Asia using LC-MS/MS technique without derivatization step. Journal of Food Composition and Analysis, 98, 103837 (IF 4,52; MEiN 100 pkt) 
 11. Łozowicka, B., Wołejko, E., Kaczyński, P., Konecki, R., Iwaniuk, P., Drągowski, W., Łozowicki, J., Tujtebajeva, G., Wydro, U., Jablońska-Trypuć, A., 2021. Effect of microorganism on behaviour of two commonly used herbicides in wheat/soil system. Applied Soil Ecology, 162, 103879 (IF 5,509; MEiN 140 pkt)
 12. Kaczynski, P., Łozowicka, B., Wołejko E., Iwaniuk, P., Konecki, R., Dragowski, W., Łozowicki, J., Amanbek, N., Rusiłowska, J., Pietraszko, A. ,2020. Complex study of glyphosate and metabolites influence on enzymatic activity and microorganisms association in soil enriched with Pseudomonas fluorescens and sewage sludge. Journal of Hazardous Materials, 395, 122443 (IF 14,224; MEiN 200 pkt)
 13. Iwaniuk, P., Łozowicka, B., 2020. Inhibitory and synergistic effect of novel combined active substances of fungicides against selected plant pathogens. Fresenius Environmental Bulletin, 29, 2719-2724 (IF 0,6; MEiN 20 pkt)
 14. Łozowicka, B., Iwaniuk P., 2020. Efekt ochrony chemicznej na profil aminokwasowy zbóż przeznaczonych na pasze. Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem chowu zwierząt. Monografia w j. polskim, Falenty – Warszawa, 26, 175-183.
 15. Iwaniuk P., Łozowicka B., 2019. Mycotoxins and plant protection products residues in cereals and feed materials. [Mikotoksyny i pozostałości środków ochrony roślin w zbożach i materiałach paszowych] [Monograph in English]. Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas monografia w j. angielskim, Falenty – Warszawa, 184, 47-57.
 16. Łozowicka, B., Pietraszko ,A., Hrynko, I., Rusiłowska, J., Czerwińska, M., Drągowski, W., Kaczyński, P. 2019. Pozostałości środków ochrony roślin w nasionach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) [Pesticide residues in seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 59, 199-205 (MEiN 40 pkt)
 17. Łozowicka, B., Jankowska, M., Rutkowska, E., Lulewicz, M., Kaczyński, P., Konecki, R., Iwaniuk, P., 2019. Wpływ sorbentów "cleanup" na odzysk i efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pestycydów w winie. [The impact of "clean up" sorbents on the recovery and matrix effect in a multi-residue method for the determination of pesticides in wine]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 59, 206-213 (MEiN 40 pkt)
 18. Łozowicka, B., Konecki, R., Iwaniuk, P., Drągowski, W., Rusiłowska, J., Pietraszko, A., Snarska, K. 2019. Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe pszenicy jarej. [The effect of the biostimulator and herbicidal protection  on weed infestation as well as quantitative and qualitative parameters of spring wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 59, 258-264 (MEiN 40 pkt)
 19. Nugmanov ,A., Beishova, I., Kokanov, S., Łozowicka, B., Kaczyński, P., Konecki, R., Snarska, K., Wołejko, E., Sarsembayeva, N., Abdigaliyeva, T., 2018. Systems to reduce mycotoxin contamination of cereals in the agricultural region of Poland and Kazakhstan. Crop Protection, 106, 64-71 (IF 3,036; MEiN 100 pkt) 
 20. Wołejko, E., Łozowicka B., Kaczyński P., Konecki, R., Grobela M. 2017. The influence of chemical protection on the content of heavy metals in wheat (Triticum aestivum L.) growing on the soil enriched with granular sludge. Environment Monitoring and Assessment, 189, 424 (IF 3,307; MEiN 70 pkt)