Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

System Zarządzania

Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (LBBZP) prowadząc własne prace naukowo-badawcze świadczy jednocześnie w szerokim zakresie usługi dla szeregu klientów zewnętrznych. Biorąc pod uwagę złożoność oraz uwarunkowanie każdego procesu badawczego od wielu czynników zarówno technicznych jak i organizacyjnych w Laboratorium BBZP przyjęto, że jakość musi dotyczyć wszystkich jego elementów, a w szczególności właściwej organizacji pracy, stosowanych metod badawczych, wyposażenia pomiarowo-badawczego, właściwego poziomu uzyskiwanych wyników, sposobu ich opracowania oraz przygotowania sprawozdań z badań. Zapewnienie celów jakościowych w Laboratorium BBZP jest realizowane poprzez zgodność pracy z właściwie opracowanymi procedurami opartymi na wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i stosowaniu Systemu Zarządzania.

Misją Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz jest:

 • Prowadzenie badań pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym w ramach krajowego monitoringu pozostałości,
 • Wykonywanie badań własnych w ramach działalności statutowej,
 • Wykonywanie analiz próbek materiału roślinnego, pszczół, wody i gleby na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych.

Poprzez realizowanie Polityki Jakości Laboratorium chce osiągnąć następujące cele:

 • uzyskanie pewności, że wykonywane badania mają poziom jakości odpowiadający standardom międzynarodowym;
 • utrzymanie pozycji rzetelnego, profesjonalnego laboratorium; prowadzenie działalności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji;
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich poziomach funkcjonowania Laboratorium;
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji Laboratorium;
 • możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów służących celom szkoleniowym i umożliwiających wymianę doświadczeń;
 • aktywne reagowanie na zapotrzebowanie dotyczące rozszerzania systemu akredytacji o nowe obszary.

Wychodząc z założenia, że stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od kompetencji personelu Laboratorium, Laboratorium będzie realizowało powyższe cele strategiczne poprzez:

 • stosowanie wiarygodnych, sprawdzonych metod badawczych;
 • stosowanie nowoczesnej, precyzyjnej aparatury pomiarowej;
 • zapewnienie odpowiedniej jakości wzorcowania i sprawdzania aparatury pomiarowej oraz utrzymywanie aparatury pomiarowej w stanie pełnej sprawności;
 • budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia oraz zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy;
 • współpracę z Klientami prowadzoną w sposób nie naruszający zasad bezstronności i zapewniający im wartość dodaną;
 • zapewnienie ochrony posiadanych informacji o Klientach oraz o personelu Laboratorium;
 • zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania