Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Cele projektu

Celem Projektu, poza efektami czysto naukowymi, jest stworzenie nowych i doposażenie istniejących już laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą umożliwiającą podniesienie poziomu interdyscyplinarnych badań naukowych Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Białymstoku w zakresie grupy tematycznej Bio (biotechnologia i bioinżynieria, postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska).


Celem bezpośrednim Projektu jest wzrost konkurencyjności płodów rolnych produkowanych w Polsce, na rynkach światowych, poprzez zagwarantowanie przedsiębiorstwom rolnym, że stosowane przez nie środki ochrony roślin są skuteczne w działaniu, nie wpływają ujemnie, na jakość plonów i bezpieczeństwo żywności oraz nie wykazują nieakceptowanego negatywnego wpływu na środowisko - poprzez zmodernizowanie laboratoriów i zakup specjalistycznej aparatury analitycznej w celu prowadzenia badań dotyczących bezpieczeństwa żywności.


Celem ogólnym Projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie skali wykorzystywania infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej, jakości badań, co niezbędne jest dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorców.

Celem realizacji Projektu jest integracja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności znaczącej liczby partnerów – placówek naukowo--badawczych i firm działających w obszarze żywności oraz połączenie i doskonalenie badań, a także stworzenie efektywnej struktury zarządzania kompleksowymi badaniami.

Podstawową tematyką projektu jest harmonizacja metod analitycznych dla celów monitoringu, kontroli jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Obok zadań o charakterze ściśle analitycznym projekt ma również za zadanie:

 • rozwijanie i doskonalenie szybkich i wiarygodnych narzędzi do oceny bezpieczeństwa żywności, 
 • rozwijanie i upowszechnianie zaleceń dotyczących oceny ryzyka, 
 • gromadzenie danych dotyczących wskaźników jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • analizę i aktualizację regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem potrzeb przemysłu spożywczego, urzędowej kontroli żywności biorąc pod uwagę ich efektywność oraz aspekty socjo-ekonomiczne,
 • określenie wymagań dotyczących tworzenia programów edukacyjnych i upowszechniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Projekt jest zgodny z następującymi celami strategicznymi zdefiniowanymi w ramach  Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020:

 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w odniesieniu do postulatu realizacji inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, aby wykorzystać potencjał b+r regionu.
 2. Rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy, w odniesieniu do postulatu tworzenia nowych miejsc pracy oraz dostarczania nowoczesnych usług dla sektora wykazującego najwyższy współczynnik zatrudnienia w regionie, jakim jest rolnictwo.
 3. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm, w odniesieniu do postulatu konkurencyjności firm na rynku krajowym jak i międzynarodowym, poprzez zapewnienie dostępu do usług koniecznych do spełnienia wymogu bezpieczeństwa żywności dla firm z sektora wiodącego w tym regionie, czyli producentów żywności.
 4. Ochrona środowiska naturalnego, w odniesieniu do postulatu redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska na poziomie ochrony wody, gruntów i lasów.
 5. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, w odniesieniu do postulatu promowania bogatych zasobów tradycyjnych produktów spożywczych, które mogą stanowić znaczące wzbogacenie lokalnej oferty turystycznej, jak również stać się źródłem zaopatrzenia mieszkańców województwa zamieszkujących większe skupiska miejskie. 
 6. Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa, w odniesieniu do postulatu stymulowania współpracy z zagranicznymi rynkami zbytu.
 7. Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w odniesieniu do postulatu zapewnienia dostępu do usług badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolnych oraz skuteczności stosowanych środków ochrony w produkcji rolnej.