Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Promocje-konferencje

Harmonogram

 

1. 53. SESJA NAUKOWA Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Poznań, 7-8 luty 2013 r.

streszczenie:

poster:

 

galeria zdjęć

2. Integrowana produkcja rzepaku ozimego.

Białystok, 20 luty 2013 r.

prezentacja:

galeria zdjęć

3. Konferencje w Kazachstanie:

Obecność na konferencjach umożliwiła prezentację projektu „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY” szerokiemu gronu naukowemu z krajów Europy i Azji. Zaprezentowano również wspólne prace naukowców z kazachstańskich uczelni rolniczych pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej. Wyjazd pozwolił na transfer wiedzy i doświadczeń, nabytych przez szereg lat działalności pracowników naukowych Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku. Przygotowane prace w postaci posterów i materiałów konferencyjnych są krokiem w kierunku nawiązania współpracy, mającej na celu szybszą i skuteczną wymianę innowacyjnych metod i opracowanego know-how z dziedziny nauk rolniczych i analitycznych.

  • Kluczowe problemy współczesnej nauki.

Kazachstan (Kustanaj), 10-15 kwiecień 2013 r.


Łozowicka B. "LAPESTY"- pesticide studies and food safety laboratories

poster


prezentacja


Łozowicka B. Pozostałośći ś.o.r. w ziarnie z regionu almateńskiego w Kazachstanie

poster
materiały konferencyjne

Łozowicka B. Современные методы определения остаточный количеств пестицидов в селъскохозяйственных култьурах (Nowoczesne metody oznaczania pestycydów w płodach rolnych)


referat
publikacja

Łozowicka B. Evaluation and validation of multiresidue methods for the determination by gas chromatography of 150 pesticides from soil

publikacja

galeria zdjęć

  • Problemy prawne związane z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w Kazachstanie

Kazachstan (Ałmaty), 26 kwiecień 2013 r.


Łozowicka B. "LAPESTY"- pesticide studies and food safety laboratories

poster


Łozowicka B. Aktualne problemy związane pozostałościami ś.o.r. w płodach rolnych i nowoczesne metody ich oznaczania

galeria zdjęć

 

4. Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarski

Szepietowo, 20-21 kwiecień 2013 r.

Na targach została zaprezentowana oferta badań prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin w Białymstoku. Przedstawiono nowe możliwości wykonania szybkich i precyzyjnych analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.
Dodatkowo udzielano osobom zainteresowanym porad dotyczących sposobów zwalczania chwastów, chorób i szkodników w popularnych uprawach z uwzględnieniem metod integrowanej ochrony roślin.

galeria zdjęć


5. EuroFoodChem XVII.

Turcja (Stambuł), 07-10 maj 2013 r.

Na niniejszej konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z realizacją projektu. Jego założenia zaprezentowano zarówno naukowcom zainteresowanym badaniami analitycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, jak i przedstawicielom producentów żywność oraz produktów zapewniających ochronę upraw i płodów rolnych przed agrofagami.
Dodatkowym celem wyjazdu było promowanie dotychczasowych osiągnięć naukowych, które umożliwiają przedstawienie potencjału naukowego i nabytego doświadczenia w dziedzinie kontroli bezpieczeństwa żywności, pracowników naukowych Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku.

Postery i abstrakty, które zostały zaprezentowane:


Łozowicka B. "LAPESTY"- pesticide studies and food safety laboratories

poster

Łozowicka B. i inni Effects of food processing on pesticide residues in blackcurrants

poster
materiały konferencyjne

Łozowicka B., Kaczyński P. Assessment of consumer’s exposure to pesticides in apples and the potential health risk

poster
materiały konferencyjne

galeria zdjęć

6. Przedstawienie możliwości prowadzenia badań w Instytucie Ochrony Roślin w Białymstoku.

Olsztyn, 22 - 24 maj 2013 r.

Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą badań wykonywanych w jednostce badawczej, z uwzględnieniem nowych metod oraz nowoczesnej aparatury analitycznej, wdrożonych i uzyskanych w ramach realizowanego projektu. Na spotkaniu przedstawiono korzyści wynikające z uzyskanych możliwości prowadzenia badań analitycznych szerokiego spektrum substancji aktywnych środków ochrony roślin, wcześniej nieoznaczanych lub niewykrywalnych w tym samym toku analitycznym, co oznacza uzyskanie pełniejszych wyników badania w krótszym czasie. Zaprezentowane nowe możliwości prowadzenia badań z perspektywy producentów pozwolą na otrzymanie szybkiego i pełnego potwierdzenia, jakości ich produktów, co w perspektywie zwiększy ich konkurencyjność na rynku. Dzięki przedstawieniu powyższych korzyści wynikających wdrożenia projektu „LAPESTY” możliwe było nawiązanie kontaktów z indywidualnymi producentami, którzy byli zainteresowani ofertą jednostki badawczej.

 

7. Spring World Congress on Engineering and Technology (SCET 2013).

Chiny (Wuhan), 31 maj - 2 czerwiec 2013 r.

Celem uczestnictwa w konferencji było, promowanie kompleksowych rozwiązań badawczych obejmujących pozostałości środków ochrony roślin w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, przygotowanych w ramach realizowanego projektu pt.: „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY”. Innowacyjność projektu realizowanego w IOR-PIB w Białymstoku jest promocją polskiego know-how opartego na latach doświadczeń, niekonwencjonalnego podejścia do spełniania wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, środowiska i konsumentów na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Postery i abstrakty, które zostały zaprezentowane:

 

Łozowicka B. "LAPESTY"- pesticide studies and food safety laboratories

poster

Łozowicka B. i inni Evaluation of pesticide residues in fruit from Poland and health risk assessment

poster

materiały konferencyjne
publikacja

galeria zdjęć


8. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych.

Augustów, 9 - 11 czerwca 2013 r.

Celem była prezentacja Projektu „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY”. Przedstawione zadania i osiągnięcia projektu, pozwoliły na zaprezentowanie potencjalnych możliwości prowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych badań w Instytucie Ochrony Roślin- PIB w Białymstoku, które mogą być niezwykle przydatne w odniesieniu do problemów wynikających z intensywnej produkcji w regionach rolniczo-przemysłowych. Odbiorcami poruszonej tematyki była administracja publiczna, producenci żywności i przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, którzy są potencjalnie zainteresowani efektami niniejszego projektu.

Łozowicka B. 2013. Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY

poster
materiały konferencyjne

galeria zdjęć


9. Sympozjum organizowane przez University of Chemical Technollogy and Metallurgy in Sofia, Bułgaria.

Bułgaria (Sofia), 9 - 18 lipca 2013 r.


Celem uczestnictwa w sympozjum było, promowanie kompleksowych rozwiązań badawczych obejmujących pozostałości środków ochrony roślin w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, przygotowanych w ramach realizowanego projektu pt.: „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY”.
Tematyka sympozjum obejmowała swym zakresem inżynierię, środowisko, zdrowie, technologie informacyjne, nauki medyczne, pedagogikę, psychologię, zarządzanie, finanse i energię. Spotkanie umożliwiło nawiązanie kontaktów z przedstawicielami jednostek badawczo-naukowych i podjęcie ewentualnej współpracy obejmującej wymianę doświadczeń, wiedzy, procedur, wymagań stawianych na różnych rynkach światowych, co umożliwi poszerzenie zakresu oferowanych usług zarówno lokalnym, jak i zagranicznym odbiorcom. Sympozjum było dobrym miejscem do zapoznaniem się z wymaganiami stawianymi laboratoriom badawczym działającym w zakresie tematyki pozostałości środków ochrony roślin i rejestracji środków ochrony.

10. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition.

Kirgistan (Biszkek), 1 - 3 październik 2013 r.


Projekt obejmujący swym zakresem między innymi nowoczesne badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych i płodach rolnych, stanowi przykład innowacyjnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa żywności. Zadania projektu wpisują się w tematykę konferencji, która swym zakresem obejmowała szeroki zakres zagadnień nowoczesnej agrokultury i zagrożeń wynikających z tego tytułu m.in. dla środowiska i zdrowia konsumentów. . Konferencja pozwoliła na zapoznanie się z nowymi trendami i kierunkami badań prowadzonych przez jednostki badawczo-naukowe na rzecz: przemysłu spożywczego, producentów zajmujących się tematyką rolniczą, i innych instytucji zainteresowanych wynikami z zakresu bezpieczeństwa żywności.
Istotnym elementem wyjazdu było promowanie osiągnięć naukowych pracowników Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Białymstoku oraz rozpoczętego projektu „LAPESTY” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Łozowicka B. "LAPESTY"- pesticide studies and food safety laboratories

poster

Łozowicka B. Comparison of pesticide residues in raspberries and strawberries from organic and conventional farming in Poland

poster

publikacja


Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P. A new approach in Pesticide Analysis in soil using modified QuEChERs Method

referat
publikacja

galeria zdjęć

11. 54. SESJA NAUKOWA Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego.

Poznań, 6 - 7 luty 2014 r.

W trakcie trwania konferencji zaprezentowano osiągnięcia projektu „LAPESTY” w formie posterów i streszczeń w materiałach konferencyjnych oraz wyniki prowadzonych badań.

 

Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Kaczyński P. Opracowanie i optymalizacja metody oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w liściach

poster

Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno-wschodniej Polsce (2013)

poster


Łozowicka B., Konecki R., Snarska K., Wyrzykowski P. Dynamika migracji wybranych gatunków mszyc zagrażającym uprawom zbóż w północno-wschodniej Polsce

poster

galeria zdjęć

12. 2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), 21 - 22 marzec 2014 r.

Celem uczestnictwa w konferencji było, zaprezentowanie rezultatów badań oraz osiągnięć uzyskanych dzięki realizacji projektu pt.: „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY”. 
Nowoczesne badania obejmujące m.in. badania pozostałości środków ochrony rośli w produktach spożywczych i płodach rolnych opierają się o wieloletnie doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa żywności i są możliwie dzięki aparaturze analitycznej uzyskanej z wyżej wymienionego projektu. Zadania projektu wpisują się w tematykę konferencji której głównym celem jest wymiana i upowszechnianie doświadczeń, wyników badań i metod analitycznych. Konferencja pozwoliła na  zapoznanie się z nowymi zagadnieniami i wyzwaniami, które pojawiającymi się w badaniach jednostek badawczo-naukowych, zainteresowanych analizami z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Łozowicka B., Jankowska M. Effects of Technological Processing on Levels of Fungicide and Insecticide Residues in Broccoli

poster

galeria zdjęć