Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Zadania projektu

 

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i Laboratorium Nr 4 - Chromatografii Cieczowej

Celem zadania jest stworzenie i poprawa warunków laboratoryjnych umożliwiających rozszerzenie i udoskonalenie istniejących metod badawczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez  modernizację budynku na ul. Moniuszki 44/2 i laboratorium w budynku na ul. Chełmońskiego 22.

 

Doposażenie Laboratorium Nr 2 Spektrofotometrycznego i Laboratorium Nr 3 Chromatografii Gazowej

Jednym z celów jest doposażenie istniejących laboratoriów, poprzez wyposażenie w meble laboratoryjne oraz modernizację instalacji gazowej, a następnie wybór, zakup i instalacja aparatury unikalnej i urządzeń laboratoryjnych. Prace w obu Laboratoriach przebiegać będą równocześnie.

 

Doposażenie Laboratorium Nr 1 Przygotowania i Ekstrakcji Próbek i Laboratorium Nr 4 Chromatografii Cieczowej

Celem zadania jest doposażenie istniejącego laboratorium przygotowania i ekstrakcji prób oraz laboratorium chromatografii cieczowej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie w meble laboratoryjne, dostosowanych (zmodernizowanych) w zadaniu 1 pomieszczeń znajdujących, wybór, zakup i instalację nowej aparatury i urządzeń laboratoryjnych.

 

Doposażenie Laboratorium Nr 5 Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin w Warunkach Polowych, Laboratorium Nr 7 Mikroskopowej Oceny Patogenów Roślin Uprawnych i utworzenie Laboratorium Nr 6 Oceny Wpływu Kontrolowanych Warunków Środowiskowych na Skuteczność Ś.O.R., Procesy Rozwoju Roślin Uprawnych oraz ich Patogenów

Jednym z celów szczegółowych jest doposażenie istniejących laboratoriów oraz utworzenie nowego laboratorium. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie w meble laboratoryjne, dostosowanych (zmodernizowanych) w zadaniu 1 pomieszczeń znajdujących się w wolnostojącym budynku przy ulicy Moniuszki 44/2, wybór, zakup i instalację nowej aparatury oraz urządzeń laboratoryjnych. Prace w laboratoriach będą przebiegały równolegle.Celem zadania jest doposażenie istniejącego laboratorium przygotowania i ekstrakcji prób oraz laboratorium chromatografii cieczowej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie w meble laboratoryjne, dostosowanych (zmodernizowanych) w zadaniu 1 pomieszczeń znajdujących, wybór, zakup i instalację nowej aparatury i urządzeń laboratoryjnych.

 

Zarządzanie i promocja projektu

Zakres zadania obejmuje zarządzanie i promocję projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności studium wykonalności niniejszego projektu a także działanie związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem biura projektu.
Jest o zadanie realizowane przez cały okres trwania Projektu, czyli przez 19 miesięcy.