Działaność naukowo – badawcza i organizacyjna

 

 • Członek Komitetu Naukowego XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Konferencja PB i Fundacji Ekonomistów
  Środowiska i Zasobów Naturalnych, Augustów, 9–11.06.2013.
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference, Saint-Petersburg, Rosja, 4-6.10.2012.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego Polish-German Workshop on VOC Impact on the Balance of Greenhouse Gases, Białowieża, 16–18.04, 2004.
 • Członek Komitetu Naukowego 55 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 12–13.02.2015.
 • Członek Komitetu Naukowego 53 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 7–8.02.2013.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, IOR–PIB, Białystok, 10.04.2014.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego VI Podlaskiego Festiwalu Nauki, Białystok, 10–16.06.2008.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Jubileuszowej TSD, Białystok, 17.11.2007.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Akredytacja laboratorium badania pozostałości środków ochrony roślin, Białystok, 5–9.04.2007.
 • Przewodnicząca Sekcji Konferencji Międzynarodowej Naukowo - Technicznej Байтурсыновские чтения-2013, Kostanajski Państwowy Uniwersytet im Bajtursynowa,  Kostanaj, Kazachstan, 10–14.04. 2013.
 • Przewodnicząca Sekcji XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych,PB i Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Augustów, 9–11.06.2013.
 • Przewodnicząca Sekcji International Seminar Dynamic Integration into International Scientific and Educational Community, Kazachstan, Almaty, 25–26.11.2011.
 • Przewodnicząca Sekcji VI International Scientific Conference Toxic Substance in Environment, Kraków, 7–8.09.2010.
 • Przewodnicząca Sekcji Pozostałości Środków Ochrony Roślin 53 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 7­–8.02.2013.
 • Przewodnicząca Sekcji Posterowej XVI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych, Rozłogi, 19–21.2011.

 Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Członek Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE» (od  2014).
 • Członek International Organization for Biological Control (IOBC) – WOBS,ID: 1089 (od 7.2013).
 • Członek Aspandau Scientific & Educational Foundation,  Almaty, Kazakhstan (od 2012).
 • Ekspert Instytutu Ochrony Roślin–PIB Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA,od 2008).

  Członkostwo w krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Członek Zespołu do Oceny Norm i Wymogów Wzajemnej Zgodności przy Ministerstwie Rolnictwa
  i RozwojuWsi (od 2010).
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (od 2007).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin (od 2006).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1993 do 2005).

      Inne przynależności

 • Członek Komisji Konkursowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych: Kierunków Budownictwa oraz Inżynierii i Ochrony Środowiska – Politechnika Białostocka (od 2008).
 • Członek Klastra (od 2008 r) Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakości leków roślinnych w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, którego koordynatorem jest NIL.
 • Członek rzeczywisty Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych (od 2006).
 • 2014  -  Członek Zespołu Naukowego monografii INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM, TOM 6, 2014,  pod redakcją Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Oficyna Wydawnicza PB Białystok 2014. ISBN978-83- 62582-52-8
 • 2012 - Redaktor Działowy w dziedzinie: „Pozostałości środków ochrony roślin” w: Postępy w Ochronie  Roślin/Progress in Plant Protection.
 • 2011  -  Członek Komitetu Redakcyjnego w: Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection.

 

Artykuły i prace o charakterze popularno – naukowym, szkoleniowym

 1. Łozowicka B. Nowoczesne laboratoria do badań pestycydów na polu i w żywności. Wiadomości Rolnicze: 2013, 4(283): 10-11.
 2. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. I). Sad, 2011, 7: 74-77.
 3. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. II). Sad, 2011, 8: 72-74.
 4. Konecki R., Łozowicka B.: Radar na mszyce. Wiad. Roln. 2009, 5, 4-10.