Działaność naukowo – badawcza i organizacyjna

 

Nazwa organizacji/towarzystwa

Pełniona funkcja

Rok wyboru

Rady Naukowe

Rada Naukowa Programu FoodRentgen

członek

2020

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

członek

2017

Rady Konsultacyjne

Wydziałowa Rada Konsultacyjna przy Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024

członek

2020

Podlaski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023

wiceprzewodnicząca

2019

Rada Konsultacyjna GIORIN-u

przewodnicząca

2018

Wydziałowa Rada Konsultacyjna przy Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2015-2019

członek

2015

Komisje

Komisja ds. środków ochrony roślin przy MRiRW

przewodnicząca

2018

Zespoły doradcze

Grupa tematyczna ds. jakości żywności przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Podlaskiego

członek

2020

Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim (2019)

członek

2019

Radakcje czasopism

Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection

redaktor naczelny

2018

Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Agronomiczne PTA

wiceprzewodnicząca

2019

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności

ekspert

2008

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

członek, delegat krajowy

2007

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin 

członek

2006

 

Członkostwo w pozostałych organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Członek Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE» (od  2014).
 • Członek International Organization for Biological Control (IOBC) – WOBS,ID: 1089 (od 7.2013).
 • Członek Aspandau Scientific & Educational Foundation,  Almaty, Kazakhstan (od 2012).
 • Członek Zespołu do Oceny Norm i Wymogów Wzajemnej Zgodności przy Ministerstwie Rolnictwa
  i RozwojuWsi (od 2010).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1993 do 2005).

 Inne przynależności

 • Przewodniczenie sesji referatowej ,,Bezpieczeństwo żywności i środowiska”, 60 Sesja Naukowa IOR–PIB, 11–13.02.2020, Poznań.
 • Przewodniczenie sesji referatowej ,, Agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska” Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju, 28–30.05.2019, Rozłogi
 • Członek Komitetu redakcyjnego – «3i: intellect, idea, innovation интеллект,  идея,  инновация»  Kostanay State University, Kazakh, Russian, English http://3i.ksu.edu.kz/en/about/ członek 2019
 • Przewodniczenie ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020” 18.09.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku
 • Członek Komitetu naukowego – International Institute of Engineers (IIE)   Member of Scientific Board of Civil & Environmental Engineers http://iieng.org/editorial_board.php/7 2019
 • Członek Komitetu naukowego – International Institute of Engineers (IIE)   Member of Scientific Board of Civil & Environmental Engineers 2019
 • Członek Komitetu naukowego – «3i: intellect, idea, innovation интеллект,  идея,  инновация»  Kostanay State University, Kazakh, Russian, English  2019
 • Przewodnicząca sesji referatowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych" 24-25.05.17 Tykocin
 • Członek komitetu redakcyjnego - Белорусский государственный  технологический  университет, Редакционная коллегия журнала ТРУДЫ БГТУ, Научный журнал, ISSN  1683-0377 2017
 • Ekspert - Grupa ekspertów  w ramach programu “State Program of Industrial - Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019”            2015-2019
 • Członek Komitetu Naukowego 55 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 12–13.02.2015.
 • Członek Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE» 2014.
 • Członek Zespołu Naukowego monografii INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM, TOM 6, 2014,  pod redakcją Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Oficyna Wydawnicza PB Białystok 2014. ISBN978-83- 62582-52-8
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, IOR–PIB, Białystok, 10.04.2014.
 • Członek Komitetu Naukowego XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Konferencja PB i Fundacji Ekonomistów
  Środowiska i Zasobów Naturalnych, Augustów, 9–11.06.2013.
 • Członek Komitetu Naukowego 53 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 7–8.02.2013.
 • Przewodnicząca Sekcji Konferencji Międzynarodowej Naukowo - Technicznej Байтурсыновские чтения-2013, Kostanajski Państwowy Uniwersytet im Bajtursynowa,  Kostanaj, Kazachstan, 10–14.04. 2013.
 • Przewodnicząca Sekcji XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych,PB i Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Augustów, 9–11.06.2013.
 • Przewodnicząca Sekcji Pozostałości Środków Ochrony Roślin 53 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 7­–8.02.2013.
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference, Saint-Petersburg, Rosja, 4-6.10.2012.
 • Redaktor Działowy w dziedzinie: „Pozostałości środków ochrony roślin” w: Postępy w Ochronie  Roślin/Progress in Plant Protection 2012.
 • Przewodnicząca Sekcji International Seminar Dynamic Integration into International Scientific and Educational Community, Kazachstan, Almaty, 25–26.11.2011.
 • Przewodnicząca Sekcji Posterowej XVI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych, Rozłogi, 19–21.2011.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w: Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 2011.
 • Przewodnicząca Sekcji VI International Scientific Conference Toxic Substance in Environment, Kraków, 7–8.09.2010.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego VI Podlaskiego Festiwalu Nauki, Białystok, 10–16.06.2008.
 • Członek Komisji Konkursowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych: Kierunków Budownictwa oraz Inżynierii i Ochrony Środowiska – Politechnika Białostocka (od 2008).
 • Członek Klastra (od 2008 r) Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakości leków roślinnych w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, którego koordynatorem jest NIL.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Jubileuszowej TSD, Białystok, 17.11.2007.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Akredytacja laboratorium badania pozostałości środków ochrony roślin, Białystok, 5–9.04.2007.
 • Członek rzeczywisty Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych (od 2006).
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego Polish-German Workshop on VOC Impact on the Balance of Greenhouse Gases, Białowieża, 16–18.04, 2004.