Realizacja projektów naukowo-badawczych

Projekty krajowe finansowane przez MRiRW

Kierownik

2022

Łozowicka B., Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Iwaniuk P., Konecki R., Pietraszko A. 2022. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów”. Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach jagodowych i ich produktach przetworzonych”. Nr decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: DEJ.re.027.4.2022 z dnia 12.04.2022 r.. Kierownik: prof. dr hab. Bożena Łozowicka

2021

Łozowicka B., Kaczyński P., Hrynko I., Konecki R., Iwaniuk P., Czerwińska M. 2021. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów”. Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w zbożach i produktach przetworzonych”. Nr decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: JPR.re.0275.2021 z dnia 12.04.2021 r.. Kierownik: prof. dr hab. Bożena Łozowicka

2020

Łozowicka B., Hrynko I., Iwaniuk P., Jankowska M., Kaczyński P., Konecki R., Pietraszko A., Rutkowska E., Rusiłowska J. 2020. Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w jabłkach i ich produktach przetworzonych. Projekt badań podstawowych prowadzonych w 2020 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowany na podstawie decyzji MRiRW z dnia 08.04.2020 r., PJ.re.027.2020

2018

Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J., Konecki R.2018. Wpływ stosowania nawozów i preparatów zawierających związki siarki dopuszczonych bądź niedopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, na oznaczanie poziomu pozostałości  ditiokarbaminianów. Projekt badań podstawowych prowadzonych w 2018 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowany na podstawie decyzji MRiRW z dnia 25.06.2018 r., PJ.re.073.2018 (ID: 706849)

Projekty Europejskie

Opiekun Naukowy/promotor projektu

2014 – 2016
NCN, Preludium 4 UMO-2012/07/N/NZ9/00043, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce technologicznej
Kierownik – mgr Magdalena Jankowska

Koordynator Naukowy Zespołu Merytorycznego

2014 – 2016
NCBiR, UFRR, PO IG 02.03.00-30-105/13 Działanie 2.3. Inwestycje związane
z rozwojem infrastruktury informatycznej, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB
z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.
Kierownik – mgr Dariusz Gruchot

Kierownik

2012 – 2014
NCBiR, UE, PO IG. 02.01.00-20-105/09 Działanie 2.1.  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności –LAPESTA.
6 797 913 PLN

Wykonawca

2014 – 2017
NCN, SONATA 6, Politechnika Białostocka
Badanie zależności między aktywnością przecidrobnoustrojową a prooksydacyjną ekstraktu z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych
1500 000PLN

2003 – 2005
Unia Europejska i KBN, EVK2-CT-2001-00131, Uniwersytet w Białymstoku.
Terrestrial Carbon Observing System – Siberia, RTD Programme: Energy, Environment, and Sustainable Development.
5 000 000 PLN
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

Projekty międzynarodowe

Konsultant naukowy

2012 – 2014
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Państwowy Uniwersytet Rolniczym w Almaty, Kazachstan.
 Wpływ pozostałości pestycydów w mięsie na zdrowie ludzi w aspekcie oceny sanitarnej.Влияние  остаточного количества пестицидов в мясе на здоровье людей, в аспекте санитарной оценки. 
150 000 tys. tenge
Kierownik – prof. Nurzana Sarsambayeva

2012 – 2014
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Instytut Ochrony Roślin i Kwarantanny w Almaty, Kazachstan.
Zwiększenie efektywności oznaczania pestycydów w płodach rolnych i otaczającej przyrodzie w ramach programu budżetowego 042 skierowanego na zwiększenie potencjału genetycznego produkcji płodów rolnych i wdrożenie metod agrotechnologicznych w ekologicznych strefach Kazachstanu. Повышение эффективности выявления содержания пестицидов в растениях сельскохозяйственных культур и объектах окружающей среды. Повышение потенциала продуктивности сельскохозяйственных растений и совершенствование агротехнологий для агроэкологических зон Казахстанa.
300 000 tys. TNG
Kierownik - dr Gulmira Isenova

2014 – 2016
Ministerstwo Nauki w Kazachstanie, Kazachski Instytut Ochrony Roślin i Kwarantanny w Almaty, Kazachstan.
 Opracowanie innowacyjnych technik oznaczania wielu pozostałości pestycydów i włączenia biologicznych metod w celu obniżenia występowania pestycydów w warzywach.
Инновационная техника определения многокомпонентных остатков пестицидов и внедрение биологических методов для снижения пестицидной нагрузки на посевах овощных культур.
100 000 tys. TNG
Kierownik – dr Gulmira Isenova

Kierownik

2021 – 2023
MEiN, SIB-03, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Wpływ zróżnicowanych strategii ochrony wybranych upraw rolniczych na zdrowotność roślin, cechy żywieniowe, antyżywieniowe i związki bioaktywne.

2016 – 2020
MNiSW, SIB–01, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Kompleksowa ocena wpływu zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na zdrowotność roślin.

2014 – 2016
MNiSW, SBI–02, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Biologia, występowanie, szkodliwość i metody ograniczania występowania sprawców chorób zbóż powodowanych przez grzyby w rejonie Polski północno-wschodniej; aktualizacja progów szkodliwości.

2014 – 2016
MNiSW, SBI–05, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym za pomocą LC/MS/MS i GC/MS/MS.

2012 – 2015
MNiSW, SBI-04, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie, doskonalenie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie i pszczołach.

2011 – 2013
MNiSW, SBI–07, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Wpływ procesów technologicznych na pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym.

2011 – 2013
MNiSW, SBI–09,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania mikotoksyn w materiale roślinnym i wdrożenie ich do badań rutynowych.

2011 – 2012
MNISW, SBI–08,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniach zależności między strukturą, a aktywnością deterentną pochodnych alfa-asaronu.

2010 – 2011
MNiSW, SBI–12, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Szacowanie niepewności metod analitycznych.

2008 – 2010
MNiSW, SBI–04, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie procedur analitycznych oznaczania mikotoksyn w żywności i paszach oraz wdrożenie ich do badań rutynowych

2007 – 2010
MNiSW, SBI–11, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Szacowanie niepewności metod analitycznych.

2006 – 2008
MNiSW, SBI–11,  Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opracowanie procedur analitycznych oznaczania pozostałości pestycydów za pomocą chromatografii cieczowej z wykorzystaniem detektora DAD w materiale roślinnym.

Wykonawca

2003 – 2006
MNiSW, BW 173, Uniwersytet w Białymstoku
Poszukiwanie nowych leków psychotropowych.
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
2003 – 2006
MNiSW, BST 125, Uniwersytet w Białymstoku
Zastosowanie metod komputerowych w projektowaniu leków. Metodologia stereoselektywnej syntezy.
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski
2002
MNiSW, BST 125, Uniwersytet w Białymstoku
Synteza nowych pochodnych α-asaronu o spodziewanym działaniu biologicznym.
Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski
1998  – 2002
MNiSW, BW 173, Uniwersytet w Białymstoku
Badania nad syntezą i strukturą niektórych biologicznie czynnych produktów naturalnych: pochodnych α-asaronu, peptydów, witaminy E, alkaloidów.
Kierownik – prof. dr hab. Janusz Popławski

Kierownik Zespołu Naukowego

2016 – 2020
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin – PIB
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Zadanie 1.7

2011 – 2015
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin – PIB
HORkor 0660/5/2011 z 29.09.2011, HORkor 0660/IOR/2011-2015/2/2012 z 26.04.2012, HORkor 0660/IOR/2012-2025/2/2013 z 24.04.2013, HORkor 0660/IOR/ 2012-2025/2/2014 z 24.04.2014.
Program Wieloletni: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.
38 369 000 PLN/ 1 990 450 PLN (IOR-PIB Białystok)                                    
1.8 Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

2006 – 2010
MRiRW, Instytut Ochrony Roślin –PIB
HORsek.061/2/2006-106 z 10.0.2006, HORsek061/2/2007-85 z 6.06.2007, HORkor061/IOR/8/2008 z 9.05.2008, HORkor061/IOR/11/2009 z 11.08. 2009, HORkor/0660/IOR2006-2010/2/281/2010 z 10.06.2010.
Program Wieloletni: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeniach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.
29 641 257 PLN/   2 435 677 PLN (IOR-PIB Białystok)                                    
2.2. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, pobieranych z miejsc ich produkcji i wodzie użytkowej do celów gospodarczych w ramach krajowego programu kontroli.
2.3. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego.
3.2. Prowadzenie analiz pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej