Udział w konferencjach naukowych

Wykłady na konferencjach międzynarodowych:

2022

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie” , 22-24 września br. w Hotel Łeba w Łebie, Rogowska W., Łozowicka B. ,,Występowanie pozostałości pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych"
 2. Eurasian National University, Astana, Kazachstan, 28.10.2022. Łozowicka B. Biological methods in the disposal of the still common asbestos.
 3. Kazakh National Agrarian Research University KazNARU, Ałmaty, Kazachstan, 15.06.2022. Łozowicka B. Food safety in the context of plant protection.
 4. Kazakh National Agrarian Research University KazNARU, Ałmaty, Kazachstan, 17.06.2022. Łozowicka B. Model of modern pesticides in organic products.

2020

 1. Kazakh National Agrarian University KazNAU, Ałmaty, Kazachstan, 05.06.2020 (Referat zamawiany). Łozowicka B. Современные аспекты защиты и карантина растений.
 2. Kazakh National Agrarian University KazNAU, Ałmaty, Kazachstan, 05.12.2020 (Referat zamawiany).  Łozowicka B. Pesticide and Food Safety.

2019

 1. Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju, 28–30.05.2019, Rozłogi. Łozowicka B. Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności.
 2. XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu, 11–12.09.2019, Falenty. Łozowicka B. Pozostałości ś.o.r. i mikotoksyn, a bezpieczeństwo żywności i pasz. Jubileuszowa
 3. Konferencja pt. ,,Current Environmental Issues-2019, 24–26.09.2019, University of Białystok. Łozowicka B. Czy ś.o.r. są zagrożeniem dla żywności i środowiska? Międzynarodowa Interdyscyplinarna (referat). 
 4. International Scientific an practical conference ,,Theory and practice of realization of the goals of the updated content of natural science education” Łozowicka B. Development of analytical methods in the food/feed safety system. Kazachstan, Ałmaty, 14-15.11.2019

2017

 1. Konferencja Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych. 23-26.05.2017 (Referat) Łozowicka B.: Zanieczyszcenia chemiczne i biologiczne pasz.

2016

 1. Konferencja XLV Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZiA PAN, 20-22.06.2016.

2015

 1.  Konferencja z Okazji 85-lecia Uniwersytetu KAZNAU, 19.11-13.12.15 Kazachstan/Ałmaty (Referat) Łozowicka B.: The large scale study of pesticide residue in Kazakhs vegetables, cereals and soils and health risk assessment.

2014

 1. Международнa Научно–Практическa Конференциa: Аграрная наука – производству в современных условиях, 20.09.2014, Semey, Kazachtan. (Referat zamawiany). Łozowicka B.: Проблемы химической защиты растений.
 2. Международнa Научно–Практическa Конференциa: Перспективый инновационного развития АПК в Казахстанe, 17.09.2014, Semey, Kazachstan. (Referat zamawiany). Łozowicka B.: Evaluation of organochlorine pesticide residues in soil and plants from East Europe and Central Asia.
 3. Международнa Научно–Практическa Конференциa: Приоритеты И Перспективы Развития Рыбного Хозяйства, 25.04.2014, Almaty, Kazachstan. Паритова А.Е., Łozowicka B., Сарсембаева Н.Б., Таничев А.И., Слямова А.Е.: Аминокислотный состав ценных пород рыб при использовании кормовой добавки «Цеофиш».
 4. International Scientific Conference Plant Protection for Ecological Sustainability of Agrobiocenoses, 21–24.04.2014, Almaty, Kazachstan. Łozowicka B.: Kazakhstan Pesticide residue in foods.

2013

 1. Konferencja Międzynarodowa Naukowo–Techniczna: Байтурсыновские чтения - 2013, Kostanajski Państwowy Uniwersytet im Bajtursynowa, 10–14.04.2013,  Kostanaj, Kazachstan. (Referat zamawiany). Łozowicka B.: Современные методы определения остаточный количеств пестицидов в селъскохозяйственных култьурах (Nowoczesne metody oznaczania pestycydów w płodach rolnych).
 2. Spring World Congress on Engineering and Technology (SCET2013), Session 5: Chemical Engineering, Agriculture and Food Engineering, 31.05–2.06.2013, Wuhan, Chiny. Łozowicka B.: Evaluation of pesticide residues in fruit from Poland and health risk assessment.
 3. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna: Problemy gospodarki wodno – ściekowej w regionach rolniczo– przemysłowych. PB i Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 14.06.2013, Augustów. Łozowicka B., Kaczyński P.: Lapesty – laboratoria do badań pestycydów w procesie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska.
 4. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 1–3.10.2013, Kyrgyzstan–Turkey, Manas University, Biszkek, Kirgistan. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P.: A new approach in pesticide analysis in soil using modified QuEChERS Method.

2012

 1. IX – th Scientific – Technical Conference with International Participation Ecology and Health. 14–19.05.2012, Płowdiw, Bułgaria. Łozowicka B., Kaczyński P.: Alpha – asarone congeners as a grain protectant against insect storage product pests.
 2. International Seminar, II Dynamic Integration into International Scientific and Educational Community, 25–26.05.2012, Almaty, Kazachstan. Łozowicka B.: The establishment of an international scientific and educational consortium.

2011

 1. Międzynarodowa Konferencja Integrowana Ochrona Roślin – strategia i taktyka, 5–8.07.2011, Instytut Ochrony Roślin, Mińsk, Białoruś. Łozowicka B.: Problems with occurrence of pesticide residues in water.
 2. 1st IWA Central Asian Regional Young Water Professionals Conference, 22–23.09.2011, Almaty, Kazachstan. (Referat zamawiany).  Łozowicka B.: Removal of residual pesticides from aqueous systems by advanced oxidation processes.
 3. International Seminar Dynamic Integration into International Scientific and Educational Community, 25–26.11.2011, Almaty, Kazachstan. (Referat zamawiany).

2010

 1. VI International Scientific Conference, 2–3.09.2010, Kraków. Łozowicka B., Kaczyński P.: Pesticide residues in fruit and vegetables produced in the organic system, integrated and conventional.

2008-2000

 1. V International Scientific Conference, 2–3.09.2008, Kraków. Łozowicka B.: Linuron, DDT and organochlorine pesticide residues in plants from Podlasie region.
 2. IV International Scientific Conference, 5–8.09.2007, Kraków. Łozowicka B.: Pesticide residues in crops from north – eastern Region of Poland. 
 3. Polish– German Workshop on VOC Impact on the Balance of Greenhouse Gases. 16–18.04.2004, Białowieża, Poland. Łozowicka B.: Determination of carbonyl compounds by liquid chromatography.
 4. VIII Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 2–6.08.2001, Budapeszt, Węgry.
 5. Chilmonczyk Z., Siluk D., Kaliszan R., Łozowicka B., Popławski J., Filipek S.: New chemical structures of hypolipidemic and antiplatelet activity.
 6. WebLab Viewer – Molecular Simulations, TRIPOS, ICM, 9.09.2000, Warsaw, Poland.
 7. Filipek. S., Łozowicka B.: Alfa–asarone congeners as hypolipidemic agents. Pseudoreceptor versus mini receptor modelling.

Wykłady na konferencjach krajowych:

2022

 1. Łozowicka B. 2022. Udziału w charakterze eksperta w panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe”. I Podlaskie Forum Ekonomiczne, 11-12.10.2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
 2. Hrynko I., Łozowicka B. „Wpływ procesów technologicznych na zachowanie pestycydów w wybranych owocach i warzywach”. Konferencja online pt. ,,Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego”, Brwinowo, 08-09.06.2022 
 3. Łozowicka B., Hrynko I. ,,Pszczoły i pestycydy”. Konferencja pszczelarska. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 24.09.2022. 
 4. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Pietraszko A., Kaczyński P., Pietruszyńska M. 2022. Zachowanie dziewięciu fungicydów podczas pieczenia i liofilizowania jabłek oraz ocena ryzyka ich spożycia. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce” konferencja on-line, Gdański Uniwersytet Medyczny, 9 kwietnia 2022 r.
 5. Hrynko I., Iwaniuk P., Kaczyński P., Pietruszyńska M., Łozowicka B. 2022. Zachowanie pestycydów w wysokotemperaturowym procesie technologicznym pieczenia chleba. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce” konferencja on-line, Gdański Uniwersytet Medyczny, 9 kwietnia 2022 r.
 6. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB. 16-18.02.2022 (Referat). Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdżyński D., Motała R., Perczak A., Kątna M., Wierkiewicz P., Przewoźniak M., Pszczolińska K., Krzyżanowska A., Czieszowic J., Kociołek B., Domańska I., Lalek D., Łozowicka B., Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Pietraszko A., Czerwińska M., Nowakowska O.  2022. Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobieraniem z dietą. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 32-33.
 7. Łozowicka B., Hrynko I. 2022. Badanie wpływu procesów technologicznych na zachowanie pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 53.

2021

 1. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P. Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych w latach 2016–2020. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 2. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdżyński D., Motała R., Perczak A., Marta Kątna M., Przewoźniak M., Wierkiewicz P., Ziółkowski A., Pszczolińska K., Krzyżanowska A., Kociołek B., Lalek D., Domańska I., Łozowicka B., Kaczyński P. Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J., Pietraszko A. Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobieraniem z dietą (rok 2020). Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.

2020

 1. SITR. Białystok, 16. 01.2020. Łozowicka B.  Kazachstan. ,,Zdrowie Roślin - Zdrowie Człowieka”.
 2. Uniwersytet w Białymstoku Białystok, 01.2020. Łozowicka B.  Stosowanie toksycznych dla pszczół neonikotynoidów.
 3. Opera i Filharmonia Podlaska. Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020. Białystok, 20.02.2020 Łozowicka B.  Dylematy i wyzwania zdrowia roślin.
 4. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, X.03.2020. Łozowicka B. Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo owadów zapylających.  
 5. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRW w roku 2020. CDR O/Radom, 09-10.12. 2020. Łozowicka B. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
 6. 50 Sesja Naukowa IOR–PIB, 11–13.02.2020, Poznań. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdżyński D.,  Motała R., Ciorga B., Perczak A.,  Przewoźniak M., Wierkiewicz P., Ziółkowski A., Pszczolińska K., Czieszowic J., Kociołek B., Domańska I., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Rusiłowska J., Pietraszko A. Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych  i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobraniem z dietą.

2019

 1. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Grobela M., Motała R., Ciorga B., Przewoźniak M., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Kociołek B., Czieszowic J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P., Szabuńko J. 2019 referat: Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobraniem z dietą.

2018

 1. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań. Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P.: Najnowsze trendy  eliminacji wpływu kilku czynników  na efektywność metody oznaczania pozostałości ś.o.r. techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
 2. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P.: Wpływ stosowania środków ochrony roślin nowej generacji na owady zapylające.

2017

 1. IV Konferencja pszczelarska młodych naukowców, 21-23.04.2017, Zgorzelec. Hrynko I., Kaczynski P., Lozowicka B.: Przypadki wykryć pestycydów w organizmach pszczół.
 2. Ogólnopolska Konferencja-Prawo Ochrony Środowiska, 22.04.2017, Białystok. Łozowicka B.: Środki ochrony roślin, ich pozostałości- aspekty prawne.

2016

 1. Konferencja naukowa "INŻYNIERIA ROLNICZA – NAUKA I PRAKTYKA", 20-22.06.2016, Olsztyn. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych.
 2. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych”, 22-24.06.2016, Białystok. Łozowicka B.: Ścieki, a bezpieczeństwo żywności.
 3. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Poznań. Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M., Drożdżyński D., Frąckowiak D., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Wlazło J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Słowik-Borowiec M., Michel M., 2015. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2015.
 4. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Poznań. Kaczyński P., Hrynko I., Mojsak P., Konecki R., Łozowicka B.: Badanie zachowania mezotrionu i S-metolachloru w glebie i kukurydzy z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z spektrometrem mas (LC-MS/MS).
 5. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Poznań. Łozowicka B., Mojsak P., Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Szabuńko J.; Pozostałości dwunatu klas insektycydów w owocach z północno-wschodniej i centralnej Polski oraz ich wpływ na narażenie zdrowia konsumenta.
 6. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Mojsak P., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Szabuńko J.: Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski (2015).
 7. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Łozowicka B., Szpyrka E.: Pozostałości środów ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2015 w świetle wymagań Federacji Rosyjskiej.
 8. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2016, Łozowicka B., Wołejko E., Konecki R.; Wpływ wybranych fungicydów, herbicydów i ich kombinacji na poziom barwników asymilacyjnych w Triticum aestivum L.

2015

 1. XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk „ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”, 26.06.15 Lublin. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P.: Wpływ mycia wodą chlorowaną na pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego oraz ryzyko narażenia zdrowia konsumentów.
 2. Konferencja naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku", 21-22.05.15, Łomża. Łozowicka B., Konecki R., Kaczyński P.: Wpływ chemicznej ochrony roślin na parametry jakościowe i ilościowe zbóż.
 3. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Frąckowiak D., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Reszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Matyaszek A., Rupar J., Podbielska M., Słowik-Borowiec M., Michel M. 2015. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014.

2014

 1. 71 Konferencja Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, 25–26.09.2014, Częstochowa. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E.: Wpływ procesów technologicznych na poziomy pozostałości fungicydów w brokułach.
 2. 71 Konferencja Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, 25–26.09.2014, Częstochowa. Łozowicka B., Kaczyński P., Wołejko E., Piekutin J., Tolebayev K., Isenova G., Abzeitova E.: Występowanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebie, owocach, warzywach, zbożach i pszczołach w centralnej Azji i wschodniej Polsce.

2011

 1. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin.
 2. 54 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych: Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno–środowiskowych, 23–24.02.2011, Biała Rawska. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I.: System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu bezpieczeństwa żywności (RASFF) w odniesieniu do owoców jagodowych.
 3. 54 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych: Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno – środowiskowych, 23–24.02.2011, Biała Rawska. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E.: Ocena ryzyka związana z narażeniem na pozostałości pestycydów w malinach.
 4. XVI Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu Problemy gospodarki wodno – ściekowej w regionach rolniczo–przemysłowych, 19–21.06.2011, Rozłogi. Łozowicka B., Kaczyński P.: Occurrence and Load of Priority Pesticides in Groundwater of Podlasie Region (2009–2010).
 5. Konferencja: Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, 26–28.09.2011, Częstochowa. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Hrynko I.: Porównanie technik izolacji pestycydów z gleby.
 6. Konferencja: Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, 26–28.09.2011, Częstochowa. Łozowicka B., Kaczyński P.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach (2005–2010).

2009

 1. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Łozowicka B.: Chemiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego.
 2. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości glifosatu z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną.
 3. IX Symposium on Micropollutants in Human Environment, 28–30.04.2009, Częstochowa. Łozowicka B.: Monitoring pozostałości insektycydów i fungicydów w owocach północno – wschodniej Polski.
 4. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Techniczna: Problemy gospodarki wodno – ściekowej w regionach rolniczo – przemysłowych, 7–9.06.2009, Rajgród. Łozowicka B., Kaczyński P.: Monitoring pozostałości chloroorganicznych i fosforoorganicznych pestycydów w wodach podziemnych regionu Podlasia.
 5. Mikrosympozjum Pszczelarskie, 8.05.2009, Szepietowo. Łozowicka B., Kaczyński P.: Zatrucia pszczół insektycydami.

2008

 1. Konferencja Naukowa Produkcji Roślinnej PODR, 23.01.2008, Szepietowo. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach, warzywach, zbożach północno – wschodniej Polski, a bezpieczeństwo konsumenta.
 2.  Mikrosympozjum Ogrodnicze, 19–20.04.2008, Szepietowo. Łozowicka B.: Czy konsument musi obawiać się chemicznej ochrony owoców?
 3. Konferencja Naukowa WIORiN, 2.07.2008, Olsztyn. Łozowicka B.: Analizy pozostałości ś.o.r. w produktach pochodzenia roślinnego prowadzone w laboratoriach IOR-PIB.

2007

 1. Konferencja Naukowa SITR – PODR, 08.01.2007, Białystok. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w uprawach północno –wschodniej Polski w różnych systemach gospodarowania.
 2. XLVII Sesja Naukowa IOR–PIB, 15–16.02. 2007, Poznań. Łozowicka B., Nawrot J.: Aktywność deterentna nowych pochodnych alfa – asaronu.
 3. Konferencja Naukowo Techniczna Producentów Rolnych, 16.03.2007, Kiermusy. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w uprawach północno – wschodniej Polski.
 4. XIV Konferencja Naukowo–Techniczna, 17–19.06.2007, Białowieża. Łozowicka B.: Pestycydy jako jedne z zanieczyszczeń chemicznych wód podziemnych obszarów rolniczych Podlasia.

2000

 1. Konferencja Naukowa Instytutu Leków, 12.12.2000, Warszawa. Łozowicka B.: Poszukiwanie związków o spodziewanym działaniu hipolipemicznym.

Postery na konferencjach międzynarodowych

2017

 1. 8th International Symposium Recent Advances in Food Analysis, 06-10-11.2017, Praga, Czechy.  Hrynko I., Łozowicka B.,  Kaczyński P.: Residue analysis of insecticide in honey and melliferous plants using a modified QuEChERS method with LC/MS/MS.
 2. 8th International Symposium Recent Advances in Food Analysis, 06-10-11.2017, Praga, Czechy. Mojsak P., Łozowicka B., Kaczyński P.: Dissipation kinetics and hazard quotient (HQ) assessments of imidacloprid and its metabolites in fruiting vegetables under greenhouse conditions estimated by modified QuEChERS/LC–MS/MS.
 3. XIX EuroFoodChem, 04-06.10.2017, Budapeszt, Węgry. Łozowicka B., Kaczyński P.: Recalculation of acute and chronic exposure of children and adults for chlorpyrifos in fruit and vegetables based on the new lower toxicological data.
 4. XIX EuroFoodChem, 04-06.10.2017, Budapeszt, Węgry.  Kaczyński P.,  Lozowicka B.: Clean-up and matrix effect in LC-MS/MS analysis of food of plant origin for high polar herbicides.

2016

 1. 83rd International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 16-18.10.2016, Portugalia, Lizbona. Lozowicka B., Hrynko I., Kaczyński P.: Multiresidue method for the analysis of 133 insecticides in honey by LC/MS/MS.
 2. 83rd International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 16-18.10.2016, Portugalia, Lizbona. Jankowska M.,  Lozowicka B.: The effect of washing on pesticide residue levels in berry fruits and safety evaluation.

2015

 1. XVIII EuroFoodChem Upcoming challenges in food science, 13-16.10.2015, Spain/Madrit. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Kaczyński P., Wołejko E., Piekut J.: The changes of concentration of azoxystrobin and pyraclostrobin in lettuce depending on effective microorganisms (EM) and yeast monitored by LC/MS/MS.
 2. XVIII EuroFoodChem Upcoming challenges in food science, 13-16.10.2015, Spain/Madrit. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Mojsak P.: Using a QuEChERS approach for the determination of multi pesticide residues in soil by combination techniques: LC-MS/MS, GC/MS/MS and GC-ECD/NPD.
 3. XVIII EuroFoodChem Upcoming challenges in food science, 13-16.10.2015, Spain/Madrit. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P.: Concentration changes of selected pesticide residues during tomato processing.
 4. XVIII EuroFoodChem Upcoming challenges in food science, 13-16.10.2015, Spain/Madrit. Kaczyński P., Łozowicka B.: Residue analysis of sulfonylurea herbicides in cereals samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometryand a modified QuEChERS method.
 5. 29th EFFoST International Conference: Food Science Research and Innovation. 10-12.11.2015, Greece/Athens. Łozowicka B., Hrynko I.: Health risk assessment of fungicide residues present in fruits.
 6. 29th EFFoST International Conference: Food Science Research and Innovation. 10-12.11.2015, Greece/Athens. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I.: Trends in control of multi-class pesticide residues in polish vegetables during ten years testing (results from 2005-2014) and consumer safety.
 7. 29th EFFoST International Conference: Food Science Research and Innovation. 10-12.11.2015, Greece/Athens. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E.: The behaviour of selected pesticide residues during technological processing in blackcurrants monitored by LC-MS/MS.
 8. 29th EFFoST International Conference: Food Science Research and Innovation. 10-12.11.2015, Greece/Athens. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E.: Dissipation, processing factors and risk assessment study of fungicide residues in greenhouse-grown tomatoes.

2014

 1. 2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET’2014), 21–22.03.2014, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Łozowicka B., Jankowska M.: Effects of technological processing on levelsof fungicide and insecticide residues in broccoli. ­
 2. Plant Protection For Ecological Sustainability of Agrobiocenoses organizowana przy współudziale East Palearctic Regional Section of the International Organization for Biological Control, 21–30.04.2014, Kazahstan, Almaty. Konecki R., Łozowicka B.: Monitoring of cereal aphids in the north-eastern Poland using a suction trap.

2013

 1. Konferencja Międzynarodowa Naukowo–Techniczna: Байтурсыновские чтения – 2013, Kostanajski Państwowy Uniwersytet im Bajtursynowa, 10–14.04.2013, Kostanaj, Kazachstan. Łozowicka B., Сарсембаева Н.Б., Паритова А.Е., Кузембекова Г.Б.: Остаточные количества пестицидов в зерне из алматинской области Kазахстана.
 2. VII Międzynarodowa Konferencja – Naukowa: Toksyczne Substancje w Środowisku, 25–26.06.2013, Kraków. Łozowicka B., Wołejko E.: The occurrence of pesticides in berry fruits from organic and conventional crops.
 3. IOBC/WPRS (OILB/SROP) Working Group on Integrated Protection of Stored Products (IPSP) – 2013, 1–4.07.2013, Bordeaux, Francja. Łozowicka B., Kaczyński P.: Feeding deterrent activity of new alpha-asarone congeners designed using a molecular modeling towards insect storage pests.
 4. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 1–3.10.2013, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Biszkek, Kyrgistan. Łozowicka B.: Comparison of pesticide residues in raspberries and strawberries from organic and conventional farming in Poland.

2012

 1. IXth Scientific – Technical Conference with International Participation: Ecology and Health, 14–19.05.2012, Płowdiw, Bułgaria. Łozowicka B.: Pesticide residue in fruit and vegetable from north – eastern Poland and related health risk assessment.
 2. Natural Resource Use and Agrarian Production, Irkutsk State Academy of Agriculture, 23–25.05.2012, Irkuck, Rosja. Łozowicka B.: Monitoring of Priority Pesticides in Groundwater of North – Eastern Region of Poland (2006–2011).
 3. Natural Resource Use and Agrarian Production, Irkutsk State Academy
  of Agriculture, 23–25.05.2012, Irkuck, Rosja. Łozowicka B., Kaczyński P., Miciński J., Zwierzchowski G.: Pesticide residues in cereal grain and feed material and risk assessment on human and animal health.
 4. 2nd International Symposium of Bio–Pesticides and Eco–Toxicological Network (2nd IS–BioPEN), 22–26.09.2012, Bangkok, Tajlandia. Łozowicka B., Kaczyński P., Nawrot J.: Antifeedant activity of trimethoxypropenylobenzenes against the Colorado potato beetle and larvae (Leptinotarsa decemlineata Say).
 5. 2nd International Symposium of Bio – Pesticides and Eco – toxicological Network (2nd IS–BioPEN), 22–26.09.2012, Bangkok, Tajlandia. Kaczyński P., Łozowicka B.: Comparison of the feeding deterrent activity of alpha-asarone congeners towards insect storage pests.
 6. 2nd International Symposium of Bio – Pesticides and Eco – Toxicological Network (2nd IS–BioPEN), 22–26.09.2012, Bangkok, Tajlandia. Łozowicka B., Kaczyński P., Magdziarz T.: 3 D QSAR Analysis of 1,2,4-trimethoxy-2-[(1’E]-prop-1’-enylo)benzene, derivatives against Coleoptera.
 7. Topical Problems and Prospects of Plant Protection and Quarantine, 4–5.10.2012, Almaty, Kazachstan. Konecki R., Łozowicka B.: Occurrence and harmfulness of aphids selected species in Poland.

2010

 1. IWA Specialist Conference: Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century: Technologies, Design and Operation, 2–4.06.2010, Moskwa, Rosja. Łozowicka B., Kaczyński P.: Problems of pollution by pesticides of ground waters of rural areas.

2008

 1. IWA Specialist Conference: Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century: Technologies, Design and Operation, 2–4.06.2010, Moskwa, Rosja. Łozowicka B., Kaczyński P.: Problems of pollution by pesticides of ground waters of rural areas.

2007

 1. IV International Scientific Conference, Kraków, 5–8.09.2007. Łozowicka B., Ignatowicz K.: Pozostałości środków ochrony roślin w uprawach północno–wschodniej Polski.
 2. 4th Nordic Separation Science Society (NoSS) International Conference, 26–29.08.2007, Kaunas, Litwa. Łozowicka B.: Determination of pesticide residues in baby food by gas chromatography.
 3. 4th Nordic Separation Science Society (NoSS) International Conference, 26–29.08.2007, Kaunas, Litwa. Łozowicka B., Kaczyński P.: Matrix solid phase dispersion extraction procedure for multiresidue pesticide analysis in fruit and vegetables by gas chromatography with selective detectors.

2000

 1. III Międzynarodowa Konferencja Nauki o Leku, 14–17.04.2000, Kudowa Zdrój. Filipek S., Łozowicka B.: Alfa – asarone congeners as hypolipidemic agents. pseudoreceptor versus mini receptor modeling.

Postery na konferencjach krajowych

2022

 1. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Pietraszko A., Czerwińska M., Iwaniuk P., Konecki R., Nowakowska O., Werpechowska J.  2022. Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych –kontrola urzędowa (2021). Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 95.
 2. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Konecki R., Pietraszko A., Kaczyński P. 2022. Badanie zachowania pestycydów w jabłkach poddanych zróżnicowanym procesom technologicznym. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 99.
 3. Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E., Pietraszko A., Czerwińska M., Nowakowska O., Werpechowska J., Łozowicka B. 2022. Występowanie wielopozostałościowych próbek owoców, warzyw i zbóż w aspekcie narażenia zdrowia konsumenta. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 100-101.
 4. Łozowicka B., Iwaniuk P., Konecki R., Wiśniewski R. 2022. Wpływ fluazynamu, ditianonu i dodyny na status biochemiczny i antyoksydacyjny warzyw liściastych. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 102-103.
 5. Rutkowska E., Kaczyński P., Łozowicka B. 2022. Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania 248 pestycydów w suszonych owocach. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 103-104.
 6. Wołejko E., Wydro U., Łozowicka B. 2022. Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb po zastosowaniu osadów ściekowych i glifosatu. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 108-109.
 7. Iwaniuk P., Konecki R., Wiśniewski R., Łozowicka B. 2022. Stres biotyczny i abiotyczny sałaty siewnej (Lactuca sativa L.) wywołany Botrytis cinerea i fungicydami hamującymi fosforylację oksydacyjną. Mat. Konf. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań: 133-134.

2021

 1. Łozowicka B., Kaczyński P., Rusiłowska J., Pietraszko A., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Czerwińska M., Nowakowska O., Jamiołkowski G. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2020) Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021. Streszczenia str. 89-90
 2. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J., Pietraszko A., Jankowska M., Czerwińska M. Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania 490 pestycydów w piwie. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021. Streszczenia str. 91-92.
 3. Hrynko I., Konecki R., Łozowicka B., Kaczyński P. Zachowanie tiametoksamu i jego metabolitu chlotianidyny przed kwitnieniem rzepaku. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 4. Iwaniuk P., Łozowicka B., Konecki R., Kaczyński P. Zmiany profilu biochemicznego i mykotoksyn pszenicy jako odpowiedź na stres biotyczny i abiotyczny Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 5. Łozowicka B., Wołejko E., Kaczyński P. Wpływ mikroorganizmow na aktywność enzymatyczną i zachowanie fenoksykwasowych i sulfonylomocznikowych herbicydow w pszenicy i glebie. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 6. Iwaniuk P., Łozowicka B., Konecki R., Kaczyński P., Drągowski W. Wpływ zrożnicowanych strategii ochrony chemicznej i biostymulatorów na status zdrowotny pszenicy jarej (Triticum aestivum L.). Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 7. Ruslan S., Saparbek I., Sarsenbaveva G., Łozowicka B. Adaptation of the technology system and improvement of the protectionsystem against polyphagous pests in maize cultivation in south-eastern Kazakhstan. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.
 8. Konecki R., Łozowicka B., Drągowski W., Iwaniuk P. Aspirator Johnsona – wyniki pierwszego roku badań dynamiki migracji mszyc w województwie podlaskim. Mat. Konf. 61 Sesja Naukowa IOR–PIB, Poznań, 10-12.02.2021.

2020

 1. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Hrynko I., Rusiłowska J., Pietraszko A., Lulewicz M., Czerwińska M. 2020. Wpływ sorbentów "clean up" na odzysk i efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pestycydów w winie.
 2. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Łozowicka B., Kaczyński P., Rusiłowska J., Pietraszko A., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Czerwińska M., Lulewicz M., Jamiołkowski G. 2020. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2019)
 3. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Łozowicka B., Pietraszko A., Hrynko I., Rusiłowska J., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Czerwińska M., Lulewicz M., 2020. Pozostałości środków ochrony roślin w nasionach rzepaku ozimego (2016-2019)
 4. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Tujtebajeva G., Isenova G., Rvajdarova G., Łozowicka B. Badania dynamik zanikania herbicydów w kukurydzy i glebie w warunkach południowo-wschodniego Kazachstanu
 5. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Kuldubayev N., Dutbayev Y., Łozowicka B., Islam R. Wpływ genotypu i infekcji gleby Fusarium equiseti na fizjologię soi.
 6. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020.  Rysbekova A., Dutbayev Y., Sultanova N., Łozowicka B.  Wpływ zaprawiania nasion na występowanie zgnilizny korzeni w jęczmieniu w południowo-zachodnim Kazachstanie
 7. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Łozowicka B., Konecki R., Iwaniuk P., Drągowski W., Snarska K. Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej.
 8. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020. Iwaniuk P., Kaczyński P., Konecki R., Drągowski W., Łozowicka B. Wpływ kompleksowej ochrony na profil aminokwasowy pszenicy jarej.
 9. 60 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 11-13.02.2020.  Iwaniuk P., Konecki R., Kaczyński P., Łozowicka B. Zmiany profilu związków odżywczych i mykotoksyn w pszenicy inokulowanej Fusarium culmorum.

2019

 1. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Rusiłowska J., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Chłosta A., Arciszewska Ż., Szymańska N. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej oraz centralnej Polski w roku 2018.
 2. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E., Rusiłowska J., Konecki R. Wpływ nawozów i preparatów zawierających związki siarki dopuszczonych bądź niedopuszczonych w rolnictwie ekologicznym na poziomy stężeń ditiokarbaminianów.
 3. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Łozowicka B., Iwaniuk P., Konecki R., Snarska K.  Wpływ wybranych gatunków Fusarium w czterech odmianach pszenicy na cechy jakościowe ziarna w warunkach północno-wschodniej Polski
 4. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Iwaniuk P., Łozowicka B., Ocena skuteczności działania substancji czynnych fungicydów i ich mieszanin względem wybranych patogenów grzybowych roślin.
 5. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–14.02.2019, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Snarska K., Konecki R., Iwaniuk P.  Wpływ różnych poziomów ochrony chemicznej na zawartość mikotoksyn w pszenicy jarej.
 6. VI Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, 05–06.04.2019, Zgorzelec. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P., Ryzyko narażenia pszczół na obecność pozostałości środków ochrony roślin w roślinach miododajnych.

2018

 1. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Szabuńko J., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej oraz centralnej polski (2017).
 2. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań.  Konecki R., Snarska K., Łozowicka B.: Dynamika migracji wybranych gatunków mszyc zagrażającym uprawom w północno-wschodniej Polsce.
 3. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań. Mojsak P., Hrynko I., Szabuńko J., Konecki R., Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P.: Ocena zachowania imidachloprydu i jego metabolitów w warzywach owocowych.
 4. 58 Sesja Naukowa IOR–PIB, 06–08.02.2018, Poznań.  Snarska K., Konecki R.: Wpływ warunków glebowych na skład gatunkowy chwastów w zbożach.

2017

 1. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. 04-05.12.2017, Częstochowa. Kaczyński P., Wołejko E., Mojsak P., Łozowicka B.: Ten-years study of chlopyrifos residue in agriculture crops-acute and chronic exposure. 
 2. Konferencja Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych. 23-26.05.2017, Tykocin. Rutkowska E., Mojsak P., Łozowicka B.: Pozostałościn środków ochrony roślin w ziołach i tytoniu.
 3. 57 Sesja Naukowa IOR–PIB, 09–10.02.2017, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E.,Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I., Mojsak P., Szabuńko J.: Optymalizacja metody QuEChERS do jednoczesnego oznaczania 235 pestycydów w ziołach.
 4. 57 Sesja Naukowa IOR–PIB, 09–10.02.2017, Poznań.  Łozowicka B., Mojsak P., Kaczyński P., Hrynko I., Konecki R. Kinetyka zanikania spirotetramatu i czterech metabolitów w glebie i warzywach z rodziny Apiaceae pochodzących z upraw małoobszarowych.
 5. 57 Sesja Naukowa IOR–PIB, 09–10.02.2017, Poznań. Łozowicka B., Szabuńko J., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E.,  Hrynko I., Mojsak P.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej oraz centralnej Polski (2016).
 6. 57 Sesja Naukowa IOR–PIB, 09–10.02.2017, Poznań. Toyzhigitova B., Łozowicka B., Kaczyński P., Yskak S., Dinasilov A., Zhunisbay R.: Occurrence and strategy for the control of Myiopardalis pardalina Bigot in Kazahstan.
 7. 57 Sesja Naukowa IOR–PIB, 09–10.02.2017, Poznań. Beknazarova Z., Łozowicka B., Kopzhasarov, Sagitov A., Dinasilov A.: Influence of climate characteristics of the area on seasonal population dynamics of east moth (Grapholita molesta Busck.).

2016

 1. Konferencja naukowa pt. INŻYNIERIA ROLNICZA – NAUKA I PRAKTYKA, 20-22.06.2016, Olsztyn. Kaczyński P., Łozowicka B.: Występowanie mikotoksyn w kukurydzy - zagrożenia w produkcji pasz.
 2. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Łozowicka B., Wołejko E., Konecki R.: Wpływ wybranych fungicydów, herbicydów i ich kombinacji na poziom barwników asymilacyjnych w Triticum aestivum L.
 3. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Mojsak P., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Szabuńko J.: Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski (2015).
 4. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Łozowicka B., Mojsak P., Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Szabuńko J.: Pozostałości dwunatu klas insektycydów w owocach z północno-wschodniej i centralnej Polski oraz ich wpływ na narażenie zdrowia konsumenta.
 5. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Kaczyński P., Hrynko I., Mojsak P., Konecki R., Łozowicka B.: Badanie zachowania mezotrionu i S-metolachloru w glebie i kukurydzy z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z spektrometrem mas (LC-MS/MS).
 6.  56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Łozowicka B., Szpyrka E.: Pozostałości środów ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2015 w świetle wymagań Federacji Rosyjskiej.
 7. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M., Drożdżyński D., Frąckowiak D., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Wlazło J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Słowik-Borowiec M., Michel M.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2015.
 8. 56 Sesja Naukowa IOR–PIB, 10–12.02.2016, Poznań. Snarska K., Konecki R.: Wpływ herbicydów na skład gatunkowy chwastów, ich ilość oraz na strukturę plonu pszenicy jarej.

2015

 1. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Łozowicka B., Szpyrka E.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014 w świetle wymagań Federacji Rosyjskiej.
 2. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Łozowicka B., Konecki R., Dudicz I., Kaczyński P.: Wpływ ochrony fungicydów na zdrowotność i plonowanie trzech odmian pszenicy.
 3. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I., Rutkowska E., Mojsak P.: Wpływ wybranych procesów technologicznych na pozostałości fungicydów i insektycydów stosowanych w ochronie truskawek.
 4. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Mojsak P., Kaczyński P.: Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania ponad 220 pestycydów w glebie techniką chromatografii gazowej z wykorzystaniem selektywnych detektorów: wychwytu elektronów i azotowo fosforowego oraz potrójnego kwadrupolowego detektora mas.
 5. 55 Sesja Naukowa IOR–PIB, 12–13.02.2015, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Mojsak P., Kaczyński P.: Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski (2014).
 6. Konferencja naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku". 21-22.05.15 Łomża. Łozowicka B., Konecki R.: Zagrożenia zbóż i ocena migracji wybranych gatunków mszyc.
 7. Konferencja naukowa "Rolnictwo przyjazne środowisku". 21-22.05.15 Łomża. Łozowicka B., Jankowska M., Porównanie wpływu technologicznej obróbki wodnej i termicznej wybranych owoców i warzyw na pozostałości środków ochrony roślin.

2014

 1. 54 Sesja Naukowa IOR–PIB, 6–7.02.2014, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Kaczyński P.: Opracowanie i optymalizacja metody oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w liściach owoców i warzyw.
 2. 54 Sesja Naukowa IOR–PIB, 6–7.02.2014, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w północno – wschodniej Polsce (2013).
 3. 54 Sesja Naukowa IOR–PIB, 6–7.02.2014, Poznań. Konecki R., Łozowicka B., Snarska K., Wyrzykowski P.: Dynamika migracji wybranych gatunków mszyc zagrażających uprawom zbóż w północno-wschodniej Polsce.
 4. X  Konferencja Chromatograficzna, 23–26.09.2014, Lublin. Łozowicka B., Kaczyński P. 2014. An alternative two methods for determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) residues in oilseed rape with and without derivatization step using liquid chromatography coupled with fluorescence detector and tandem mass spectrometry.
 5. X Konferencja Chromatograficzna, 23–26.09.2014, Lublin. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I. Methods development for the determination of selected pesticides in tobacco samples by gas chromatography with dual system detection (NP and EC) and tandem mass spectrometry.

2013

 1. 53 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–8.02.2013, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P.: Nowe pochodne alfa – asaronu jako antyfidanty szkodników magazynowych
 2. 53 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–8.02.2013, Poznań. Łozowicka B.: Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY.
 3. 53 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–8.02.2013, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w topinamburze.
 4. 53 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–8.02.2013, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P.: Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno – wschodniej Polski (2012).
 5. XI Konferencja Naukowa: Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, 25 – 27.09.2013, Wisła. Łozowicka B, Wołejko E., Kaczyński P.: Pesticides residues in berry fruits and juices and the potential risk for consumers.

2012

 1. 52 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–10.02.2012, Poznań. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Janowicz T.: Optymalizacja ekstrakcyjnej techniki MSPD w analizie pozostałości pestycydów w ziołach.
 2. 52 Sesja Naukowa IOR–PIB, 7–10.02.2012, Poznań. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Janowicz T.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno – wschodniej Polski w czteroletnim cyklu badań (2008 – 2011).
 3. XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska, 13–14.03.2012, Puławy. Łozowicka B.: Incydentalne przypadki zatruć pszczół środkami ochrony roślin i biocydami.

2011

 1. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Łozowicka B., Wołejko E.: Wybrane agrofagi występujące na terenach chronionych Suwalszczyzny w uprawach rolniczych.
 2. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Łozowicka B., Konecki R.: Natężenie przelotów mszyc w rejonie Polski północno – wschodniej na podstawie odłowów z wykorzystaniem aspiratora Johnsona.
 3. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Janowicz T.: System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, a pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno – wschodniej Polski.
 4. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Kaczyński P., Janowicz T.: Metoda oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w tytoniu.
 5. 51 Sesja Naukowa IOR–PIB, 17–18.02.2011, Poznań. Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010.
 6. Konferencja: Aktualne problemy produkcji roślinnej w Polsce, 11–13.05.2011, Dymaszewo Nowe. Łozowicka B., Konecki R.: Wybrane aspekty chemicznej ochrony upraw rolniczych w północno – wschodniej Polsce.

2010

 1. XLX Sesja Naukowa IOR–PIB, 4–5.02.2010, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska., Kaczyński P.: Pozostałości fungicydów i insektycydów w owocach i sokach owocowych.
 2. XLX Sesja Naukowa IOR–PIB, 4–5.02.2010, Poznań. Łozowicka B. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach pochodzących z produkcji integrowanej i konwencjonalnej.
 3. XLX Sesja Naukowa IOR–PIB, 4–5.02.2010, Poznań. Łozowicka B., Jankowska., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości herbicydów z grupy fenoksykwasów w wodzie, glebie, ziarnie i słomie zbóż technika chromatografii cieczowej.

2009

 1. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin.
 2. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych Podlasia a standardy unijne.
 3. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Łozowicka B., Bułatowicz A.: Wybrane aspekty chemicznej ochrony zbóż i rzepaku w północno – wschodniej Polsce.
 4. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E., Sadło S.: Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2008.
 5. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Nowacka I., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Brylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Machowska A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Frankowska J., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2008.
 6. XLIX Sesja Naukowa IOR–PIB, 19–20.02.2009, Poznań. Nowacka I., Gnusowski B., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Rupar J., Rogozińska K., Szpyrka E., Frankowska J., Kuźmenko A., Sadło S.: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2008.
 7. LII Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, 18–19.03.2009, Skierniewice. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach jagodowych w północno – wschodniej Polsce.
 8. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka Praktyce, 14–15.05.2009, Puławy. Łozowicka B.: Chromatograficzne monitorowanie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego.
 9. Konferencja Naukowa PTA oraz KUR PAN, Środowisko Rolnicze i Produkcja Roślinna w Rolnictwie Zrównoważonym, 25–26.06.2009, Szklarska Poręba. Łozowicka B., Konecki R.: Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych–badania monitoringowe w północno – wschodniej Polsce.

2008

 1. XLVIII Sesja Naukowa IOR–PIB, 31.01–1.02.2008, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Masłowska M.: Obraz skażeń pozostałościami pestycydów w uprawach rolniczych północno – wschodniej Polski.
 2. XLVIII Sesja Naukowa IOR–PIB, 31.01–1.02.2008, Poznań. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. 
 3. XLVIII Sesja Naukowa IOR–PIB, 31.01–1.02.2008, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości fungicydu nowej generacji w warzywach i owocach.
 4. XLVIII Sesja Naukowa IOR–PIB, 31.01–1.02.2008, Poznań. Gnusowski B., Nowacka M.A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007.
 5. VIII Konferencja Chromatograficzna, 21 – 23.04.2008, Łódź. Łozowicka B.: Multiresidue analysis of acaricides in fruit, vegetables, cereals by capillary gas chromatography with electron–capture and nitrogen–phosphorous detection.
 6. VIII Konferencja Chromatograficzna, 21–23.04.2008, Łódź. Łozowicka B., Masłowska M., Rutkowska E., Kaczyński P.: Determination of pesticide residues in oilseed rape by gas chromatography.
 7. VIII Konferencja Środowiskowa Chemików, 8.05.2008, Białystok. Łozowicka B.: Analiza punktowych zanieczyszczeń wód naturalnych Podlasia płynących w okolicach mogilników. 
 8. VIII Konferencja Środowiskowa Chemików, 8.05.2008, Białystok. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Wołosewicz K., Nowak G., Dybała M., Szymańska M.: Pochodne 6–nitrokwipazyny nowe ligandy receptora 5HT1A i  transportera serotoniny.
 9. Konferencja Naukowa: Zrównoważony Rozwój Rolnictwa na Obszarach Przyrodniczo  Cennych, 3–5.09.2008, Suwałki. Łozowicka B., Rutkowska E., Masłowska M., Kaczyński P.: Occurrence of fungicide residues in fruits and vegetables in north–eastern Poland in 2000–2007.
 10. Konferencja Naukowa: Zrównoważony Rozwój Rolnictwa na Obszarach Przyrodniczo  Cennych, 3–5.09.2008, Suwałki. Łozowicka B., Bułatowicz A., Kaczyński P.: Pozostałości insektycydów w ziarnach zbóż wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi.
 11. Konferencja Naukowa: Zrównoważony Rozwój Rolnictwa na Obszarach Przyrodniczo  Cennych, 3–5.09.2008, Suwałki. Łozowicka B.: Pesticide residues in fresh apples produced under conventional and integrated crop management cultivation.

2007

 1. XLVII Sesja Naukowa IOR–PIB, 15–16.02. 2007, Poznań. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E.: Pozostałości środków ochrony roślin w ziarnach zbóż.
 2. XLVII Sesja Naukowa IOR–PIB, 15–16.02. 2007, Poznań. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006.
 3. XLVII Sesja Naukowa IOR–PIB, 15–16.02. 2007, Poznań. Nowacka I., Gnusowski B., Malec M., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.
 4. II Konferencja PZH: Analityczne Zastosowanie Chromatografii Cieczowej, 18–19.10.2007, Warszawa. Łozowicka B., Kaczyński P.: Oznaczanie glifosatu z wykorzystaniem derywatyzacji postkolumnowej techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną.
 5. II Konferencja PZH: Analityczne Zastosowanie Chromatografii Cieczowej, 18–19.10.2007, Warszawa. Łozowicka B., Kaczyński P.: Dualny system detekcji karbendazymu w chromatografii cieczowej.

2006

 1. XLVI Sesja Naukowa IOR–PIB, 5–7.02.2006, Poznań. Łozowicka B.: Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w żywności dla dzieci.
 2. XLVI Sesja Naukowa IOR–PIB, 5–7.02.2006, Poznań. Nowacka I., Gnusowski B., Malec M., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2005.
 3. V Multidyscyplynarna Konferencja Nauki o Leku, 15–17.05.2006, Darłówko. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Wołosewicz K., Nowak G., Dybała M., Szymańska M.: Synthesis and affinity for serotonin receptor 5HT1A and serotonin transporter of some 6-nitroquipazine analogues.
 4. V Multidyscyplynarna Konferencja Nauki o Leku, 15–17.05.2006, Darłówko. Łozowicka B., Popławski J., Dubis A., Chilmonczyk Z., Cybulski J., Kita K., Kobes S., Filipek S.: Synthesis and hypolipidemic activity of alpha–asarone analogs in male and female rats.
 5. V Multidyscyplynarna Konferencja Nauki o Leku, 15–17.05.2006, Darłówko. Łozowicka B., Rutkowska E., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Analytical determination of homocysteine and related aminothiols in human plasma by high performance liquid chromatography with UV detection.
 6. XXX Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, 12–14.06.2006, Szczyrk. Łozowicka B., Kaczyński P., Chilmonczyk Z.: Badanie zależności struktura – aktywność pochodnych alfa–asaronu o działaniu hipolipemicznym.
 7. VII Konferencja Chromatograficzna: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka, 10–14.09.2006, Białystok. Łozowicka B., Kaczyński P., Kalicki D., Janowicz T., Raciborska T., Reszeć T.: Pozostałości pestycydów w uprawach północno-wschodniej Polski w latach 2000–2005.
 8. VII Konferencja Chromatograficzna: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka, 10–14.09.2006, Białystok. Łozowicka B., Kaczyński P., Janowicz T., Reszeć T.: Oznaczanie pozostałości składników aktywnych środków ochrony roślin w surowcach zielarskich.
 9. VII Konferencja Chromatograficzna: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka, 10–14.09.2006, Białystok. Łozowicka B., Kaczyński P., Kalicki D.: Efekt matrycy i jego wpływ na oznaczanie pozostałości pestycydów w koncentratach owocowo–warzywnych.
 10. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mokradła i ekosystemy słodkowodne, funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona, 14–16.09.2006, Białowieża. Łozowicka B.: Analysis of natural water pollution points in the vicinity of burial grounds in Podlasie region.

2005

 1. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, 3–7.07.2005, Toruń. Lisowska-Kuźmicz M., Jończyk A., Łozowicka B., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Solute – carbohydrate stationary phase complex stabilities for some hypnotic sedative 1,4 – disubstituted piperazines.
 2. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, 3–7.07.2005, Toruń. Chilmonczyk Z., Heimann M., Kesselmeier J., Schebeske G., Łozowicka B., Ulman M., Bielawska K., Katryński K.: Atmospheric volatile organic compounds (VOC) over a central Siberian forest in Russia.
 3. XXIX Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, 8–10.06.2005, Szczyrk. Ulman M., Łozowicka B., Bielawska K.,  Chilmonczyk Z., Heimann M., Kesselmeier J., Schebeske G., Katyński K.: Atmospheric volatile organic compounds (VOCs) measurements in Fyodorovskoje and near Zotino village.
 4. XXIX Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, 8–10.06.2005, Szczyrk. Łozowicka B., Rutkowska E., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Determination of homocysteine and related aminothiols in human plasma by high performance liquid chromatography.

2004

 1. VI Środowiskowa Konferencja Chemików Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Białymstoku, 19–21.02.2004, Białystok. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Bielawska K., Ulman M., Katryński K.S., Sienicki Ł.: Green house gases measurements in Podlasie region.
 2. XXVIIIth Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, 7–9.06.2004, Katowice–Szczyrk. Chilmonczyk Z., Sienicki Ł., Łozowicka B.: Synthesis and HPLC – analysis of novel 1,4 – disubstituted piperazine derivatives on chiral stationary phases.
 3. XXVIIIth Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, 7–9.06.2004, Katowice–Szczyrk. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Bielawska K., Ulman K., Katryński K., Sienicki Ł.: Green house gases measurements in Siberia.

2002-1994

 1. II Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, 12–17.05.2002, Piła. Filipek S., Łozowicka B., Dubis A.: Synthesis and hypolipidemic activity of new alfa – asarone analogs.
 2. VII Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna i XXV. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe: Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, 5–8.06.2001, Szczyrk. Łozowicka B., Popławski J., Chilmonczyk Z.: Structure – hypolipidemic activity relationship for series of asarone homologues.
 3. Jakość Leku we Wdrożeniach Produkcji i Kontroli, 15–17.03.2000, Warszawa – Miedzeszyn. Łozowicka B., Popławski J.: Synteza i aktywność hipolipemiczna nowych pochodnych alfa–asaronu.
 4. Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, 22–26.09.1997, Gdańsk. Popławski J., Dubis A.T., Łozowicka B., Winiecki Z., Nawrot J.: Aktywność deterentna wybranych izomerów alfa – asaronu.
 5. Szkoła Fizykochemii Organicznej, Molecular Modelling, 12–18.06.1997, Kudowa Zdrój. Łozowicka B., Popławski J.: Structure–deterrent activity relationship of alfa – asarone isomeres: A quantum chemical study.
 6. Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, 23–26.09.1996, Poznań. Witkowski S., Bagiński G., Łozowicka B., Popławski J.: Synteza analogów alfa – asaronu (E)-2,3,6-trimetoksypropenylobenzen.
 7. I Ogólnopolska Konferencja Leków, 8–12.09.1996, Kraków. Popławski J., Łozowicka B., Dubis A.T., Lachowska B.: Synteza pochodnych alfa – asaronu o właściwościach hipolipemicznych.
 8. Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, 12– 5.09.1994, Warszawa. Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Siergiejczyk L., Popławski J.: Synteza izomerów alfa – asaronu obniżających stężenie cholesterolu i triglicerydów.