Osiągnięcia w kształceniu młodej kadry

Wykaz zakończonych przewodów doktorskich.

 1. Ewa Rutkowska ,,Efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin”. Doktor nauk rolniczych w dziedzinie agronomia. IOR-PIB. 2021.
 2. Izabela Hrynko ,,Optymalizacja metod oznaczania insektycydów w roślinach miododajnych, pszczołach i produktach pszczelich” . Doktor nauk rolniczych w dziedzinie agronomia. IOR-PIB. 2021.
 3. Anna Nowacka. „Pozostałości fungicydów w owocach i warzywach w latach 1995 – 2004 oraz związana z nimi ocena ryzyka zdrowotnego konsumenta”. Doktor nauk  rolniczych w dziedzinie agronomia, specjalność analityka pozostałości środków ochrony roślin. IOR-PIB. 2011.
 4. Piotr Kaczyński. „Nowe deterenty pokarmowe – biologiczna aktywność wobec szkodników magazynowych w ujęciu modelowania molekularnego”. Doktor nauk rolniczych w dziedzinie agronomia, specjalność: ochrona roślin. IOR-PIB.2012.
 5. Paritova Assel Erzahanovna. „Veterinary–sanitary evaluation of the quality of fish”. PhD  w obszarze nauki rolnicze w dziedzinie weterynarii–sanitarnej. Kazachski Państwowy Uniwersytet Rolniczy. 2014.
 6. Kuzembekova Gulnur Berikovna. „The veterinary-sanitary examination of animal products sicked by Leptospirosis” (w języku kazahskim i rosyjskim). PhD w obszarze nauki rolnicze w dziedzinie weterynarii–sanitarnej. 25 grudnia 2014, Rada Naukowa Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego.
 7. Kuantar Alihan. „Санитарно-гигиеническая оценка диоксинов, пестицидов в кормах и пищевом сырье” (w języku rosyjskim). PhD  w obszarze nauki rolnicze w dziedzinie weterynarii–sanitarnej. Kazachski Państwowy Uniwersytet Rolniczy. 2014.
 8. Anna Kurdziel. „Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci”. Doktor nauk rolniczych w dziedzinie agronomia, specjalność ochrona roślin.  IOR-PIB. 2015.
 9. Elmira Abzejtova. „Improving the technology of growing cucumbers in greenhouse and applying of biological method against pests". W obszarze nauki rolnicze w dziedzinie agronomia otwarcie przewodu 24.05.2012,  Kazachski Państwowy Uniwersytetu Rolniczy 2016.
 10. Magdalena Jankowska. „Wpływ procesów technologicznych na pozostałości środków ochrony roślin w wybranych gatunkach owoców i warzyw”. W obszarze nauki rolnicze w dziedzinie agronomia, otwarcie przewodu 08.06.2016, Instytut Ochrony Roślin -PIB.
 11. Abzhalieva Aida Bolatbekovna. ,,Veterinary–sanitary checking to Salmonellosis of meat of large homed live stock”. PhD w obszarze nauki rolnicze w dziedzinie weterynarii sanitarnej otwarcie przewodu 28.11.2011, Kazachski Państwowy Uniwersytetu Rolniczy.
 12. Abzatarova Damara. „The ecological system of protection of apple orchards against main pests in the south-eastern of Kazakhstan”. W obszarze nauki rolnicze w dziedzinie agronomia, specjalność ochrona roślin, otwarcie przewodu 24.09.2014, Kazachski Państwowy Uniwersytet Rolniczy.

 

Wykaz przewodów doktorskich, w których pełnię funkcję promotora

 1. Piotr Iwaniuk. „Study of selected crop plants responsesin the pesticide - biostimulator - pathogen system". IOR-PIB.
 2. Saule Sherimova. „Veterinary and sanitary assessment of milk and dairy products of cows when using the feed additive Vermikom in the diet". Kazachski Państwowy Uniwersytet Badawczo Rolniczy w Ałmaty, Kazachstan.
 3. Gulbanu Apdraim. „Veterinary and sanitary assessment of quail products when using the feed additive Vermiculite". Kazachski Państwowy Uniwersytet Badawczo Rolniczy w Ałmaty, Kazachstan.
 4. Nurzhan Daulet. „Screening of promissing apple varieties for resistance to Erwinia amylovora (bacterial blight causative agent) using molecular markers". Kazachski Państwowy Uniwersytet Badawczo Rolniczy w Ałmaty, Kazachstan.

 

Recenzje rozpraw i osiągnięć habilitacyjnych, doktorskich, prac dyplomowych.

 1. RECENZJA pracy dyplomowej p. Agnieszki Litwińskiej pt. ,,Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne żywności pochodzenia roślinnego”. Studia podyplomowe 2021/2022 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.
 2. RECENZJA rozprawy habilitacyjnej nt. „Studium obecności kongenerów PCP w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu   technologicznego na poziom tych związków” oraz dorobku naukowego dr Agaty Witczak. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedra Toksykologii, Szczecin,  2013.  
 3. RECENZJA rozprawy habilitacyjnej nt. „Studium metodyczne oceny zagrożenia jakości zasobów wód podziemnych przez pestycydy organiczne ze źródeł obszarowych” i całokształtu dorobku naukowo–dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Ireneusza Kajewskiego. Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Inżynierii i Kształtowania i Środowiska Geodezji, Wrocław, 2014.
 4. RECENZJA osiągnięcia naukowego nt. „Pozostałości polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz pestycydów chloroorganicznych w wybranych gatunkach ssaków lądowych jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska tymi związkami” oraz dorobku naukowo – dydaktycznego i organizacyjnego dr Agnieszki Tomza– Marciniak. Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Biologii i Biotechnologii,  2015.  
 5. RECENZJA rozprawy doktorskiej nt. „Właściwości biologiczne, fizyko – chemiczne cieczy jonowych zawierających N-(fosfonometylo)glicynę”mgr Katarzyny Marcinkowskiej. Instytut Ochrony Roślin–PIB, Poznań,  2015.